REKOMENDACJA OTWARCIA REGIONALNEGO OŚRODKA EDUKACJI MECHATRONICZNEJ

Uroczyste otwarcie REGIONALNEGO OŚRODKA EDUKACJI MECHATRONICZNEJ odbyło się 25 lutego 2011 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.Otwarcie ROEM zostało objęte patronatem honorowym przez Wojewodę Łódzkiego Panią Jolantę Chełmińską, Prezydenta Miasta Łodzi Panią Hannę Zdanowską oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty Pana Jana Kamińskiego.

Patronat medialny sprawowali: Telewizja Polska  S.A. Oddział w Łodzi oraz czasopisma Gazeta Szkolna, EduFakty oraz „W CENTRUM”.

Patronat naukowy sprawuje prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak, dziekan Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki.

W uroczystym otwarciu  REGIONALNEGO OŚRODKA EDUKACJI MECHATRONICZNEJ ŁCDNiKP udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji rynku pracy, pracodawcy, naukowcy, pracownicy wyższych uczelni i szkół technicznych oraz liczni reprezentanci świata mediów. Gospodarzem uroczystości był dyrektor Centrum Janusz Moos oraz Ośrodek Osiągania i Doskonalenia Kwalifikacji Zawodowych ŁCDNiKP.

W pierwszej części uroczystości, podczas swojego wystąpienia Dyrektor ŁCDNiKP Pan Janusz Moos przedstawił konieczność przemian w edukacji, którą wymusza mechatronizacja techniki. Przypomniał, iż to w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego powstała koncepcja kształcenia mechatronicznego oraz stworzono i wdrożono model edukacji mechatronicznej w formach kształcenia formalnego i pozaformalnego uczniów i osób dorosłych. Powstał innowacyjny Ośrodek Edukacji Mechatronicznej, którego wyposażenie było możliwe dzięki projektowi inwestycyjnemu „Doposażenie Pracowni Mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego” w ramach Osi Priorytetowej V, Działanie V.3 – Infrastruktura Edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Inicjatywa utworzenia ROEM jest odpowiedzią na zapotrzebowanie firm na pracowników z bardzo wysokimi kwalifikacjami i umiejętnościami na poziomie interdyscyplinarnym, korzystających w swojej pracy zawodowej z mechatroniki w szerokim ujęciu.

W dyskusji udział wzięli:

Pan Marek Szymański – nauczyciel konsultant Ośrodka Osiągania i Doskonalenia Kwalifikacji Zawodowych w ŁCDNiKP, który zaprezentował wyposażenie i możliwości dydaktyczne ROEM;

Pan Witold Morawski – dyrektor Firmy FESTO DIDACTIC, który scharakteryzował wyposażenie nowych stanowisk techno-dydaktycznych zakupionych w Firmie FESTO;

Pan Robert Dubas – przedstawiciel Firmy MTS, który odniósł się do oprogramowania specjalistycznego wykorzystywanego w procesie uczenia się uczących;

Pan Wojciech Wąsik – przedstawiciel Firmy MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V., który zaprezentował zakres  działalności Firmy;

Pan prof. zw. dr hab. inż. Sławomir Wiak – Dyrektor Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych PŁ, który podkreślił innowacyjność Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w skali kraju;

Pan Marcin Bugajski – członek Zarządu Województwa Łódzkiego, który powiedział m. in., że Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w ramach Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej kształcić będzie specjalistów z zakresu mechatroniki z zastosowaniem najnowszych koncepcji i technologii nauczania, a także z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu.

W drugiej części uroczystości, Dyrektor ŁCDNiKP Janusz Moos, Łódzki Kurator Oświaty Jan Kamiński, członek Zarządu Województwa Łódzkiego Marcin Bugajski oraz Dyrektor Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych PŁ prof. zw. dr hab. inż. Sławomir Wiak, dokonali przecięcia wstęgi i otworzyli  Ośrodek Edukacji Mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Następnie zaproszeni goście zwiedzili pracownie i laboratoria mechatroniczne ROEM. Prezentacji unikatowego wyposażenia i działania zaprojektowanych stacji techniczno-dydaktycznych i stanowisk dokonali konsultanci i nauczyciele Ośrodka Osiągania i Doskonalenia Kwalifikacji Zawodowych ŁCDNiKP oraz przedstawiciele firm wyposażających Ośrodek: FESTO, Mitsubishi, MTS.

Wnioski:

  1. Potrzeba wykorzystania możliwości Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w zakresie prowadzenia zajęć ogólnozawodowych i specjalistycznych stwarzających warunki dla potrzeb nowoczesnego przygotowania kadry wykwalifikowanych pracowników i osiągania przez nich kwalifikacji mechatronicznych na poziomie zaawansowanym zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców.

  2. Konieczność przestawienia się z tradycyjnego myślenia branżowo-przedmiotowo-produktowego na myślenie czynnościowo-obiektowo-procesowe, które zapewnia w zakresie nowoczesnej edukacji mechatronicznej opartej na podejściu systemowym nowopowstały Ośrodek.

  3. Konieczność kreowania nowoczesnego modelu edukacji mechatronicznej przez zastosowanie nowych koncepcji i technologii kształcenia: systemu kształcenia modułowego (zadaniowego) oraz technologii e-learningowej w ramach koncepcji organizacyjnych i edukacyjnych ROEM.

Goście zaproszeni na otwarcie ROEM otrzymali pakiet materiałów:

  1. Praca zbiorowa pod redakcją Janusza Moosa pt. „Regionalny Ośrodek Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP”;

  2. Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Eugeniusza Kwiatkowskiego i dr Elżbiety Ciepuchy pt. „Monitorowanie rynku pracy dla edukacji”;

  3. Folder informacyjny o Ośrodkach i Pracowniach funkcjonujących w ŁCDNiKP;

  4. Folder informacyjny Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej ŁCDNiKP.

Janusz Moos

Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi