FESTO DIDACTIC

Witold Morawski, FESTO DIDACTIC

 

Nowe stanowiska techniczno-dydaktyczne dla potrzeb edukacji mechatronicznej

Firma Festo – Dział Dydaktyki – oferuje placówkom dydaktycznym specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie z zakresu mechatroniki. Jest to kompleksowa oferta pozwalająca na wyposażenie każdego laboratorium automatyki, robotyki i mechatroniki. Wieloletnie doświadczenia firmy w zakresie sprzedaży i użytkowania wyposażenia dydaktycznego umożliwiły opracowanie koncepcji uczenia się zagadnień ze wspomnianych wyżej dziedzin wspieranego wyrobami FESTO DIDACTIC. Koncepcja ta obejmuje zarówno zagadnienia nauczania na poziomie elementarnym, odpowiednim dla szkół podstawowych i gimnazjów, jak i na poziomie zawodowym, właściwym dla szkół średnich i wyższych oraz ośrodków doskonalenia i zmiany kwalifikacji.

Ważnymi elementami tej koncepcji są:

kompleksowość

Dostarczany sprzęt i oprogramowanie obejmują całość zagadnień z wybranej dziedziny. Firma służy podręcznikami oraz zestawami ćwiczeń.

atrakcyjność

Wszystkie ćwiczenia opracowane są w sposób pobudzający ciekawość i kreatywność ćwiczącego. Duże znaczenie mają tu materiały dydaktyczne o charakterze multimedialnym.

związek z praktyką

Wszystkie zestawy dydaktyczne, wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe i uzasadnione, zbudowane są z elementów przemysłowych, tak skonfigurowanych, by maksymalizować efekty nauki.

bezpieczeństwo

Konstrukcja i obsługa wszystkich zestawów dydaktycznych jest tak pomyślana, by maksymalizować zarówno bezpieczeństwo użytkowników jak i nie dopuszczać do niezamierzonych uszkodzeń sprzętu.

Sprzęt i oprogramowanie zakupione ostatnio przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego są przykładem najbardziej zaawansowanego wyposażenia dydaktycznego z zakresu mechatroniki.

Głównym elementem tego wyposażenia jest wielofunkcyjny zestaw MultiFMS, a także stanowiska regulacji procesów ciągłych MPS PA Compact Workstation, stanowiska z robotami przemysłowymi oraz stanowiska obrabiarek przemysłowych CNC.

Zestaw MultiFMS jest przykładem elastycznego systemu produkcyjnego (FMS – Flexible Manufactuing System) złożonym z dwóch autonomicznych podsystemów: MPS506 oraz MicroFMS–MTLR8. Zestaw MultiFMS pozwala na realizację zadań dydaktycznych z zakresu sterowania programowalnego, komunikacji sieciowej, obróbki CNC, programowania robotów, harmonogramowania zadań produkcyjnych oraz wizualizacji i nadzorowania przebiegu procesu.

Zestaw MultiFMS

Podsystem MicroFMS złożony jest z dwóch dydaktycznych obrabiarek CNC firmy EMCO: tokarki – Turn55 i frezarki – Mill55, trzech taśmociągów o napędzie elektrycznym oraz 7-osiowego robota Mitsubishi Melfa RV-3SB.  Wymiana detali pomiędzy obrabiarkami oraz taśmociągami jest realizowana przez robot umieszczony na elektrycznym napędzie liniowym traktowanym jako jego dodatkowa oś (stopień swobody).

 

 

MicroFMS-MTLR8

(Mill Turn Linear Robot 8-axes)

Sterowanie każdej obrabiarki jest realizowane przez typowy komputer PC wyposażony w odpowiednią kartę sprzęgającą oraz w specjalny pulpit z wymiennymi płytami z elementami manipulacyjnymi. Dzięki możliwości wyboru odpowiedniej płyty oraz  uruchomieniu właściwego programu komputer może pełnić rolę wybranego sterownika CNC np. Sinumerik, Fanuc, Heidenhain. Obraz na ekranie komputera oraz wygląd płyty i funkcje jej klawiszy są w pełni zgodne ze wybranym standardem sterowania CNC.

Standardowe zadanie realizowane przez podsystem MicroFMS polega na pobraniu przez robot surowego detalu z transportera wyjściowego, przekazaniu do tokarce, następnie – frezarce, a na koniec – umieszczeniu na transporterze wyjściowym lub przekazaniu do podsystemu MPS506.

Zestaw MPS 506

Podsystem MPS506 jest modelem przemysłowej linii produkcyjnej. Składa się z kilku stanowisk – modułów, realizujących różne funkcje: transportu, kontroli, obróbki i magazynowania detali. Każde ze stanowisk wyposażone jest w indywidualny sterownik PLC S7-300 firmy Siemens. Stanowiska te powiązane są wspólnym systemem transportowym w postaci liniowych przenośników palet z przewożonymi detalami. Przenośniki liniowe o napędzie elektrycznym tworzą prostokątny tor, po którym palety przesuwają się w stałej pętli. Pobranie detalu za stanowiska na paletę lub przekazanie go z palety na stanowisko uzyskuje się dzięki blokowaniu ruchu wybranej palety w wybranej pozycji przy nieustannym przemieszczaniu się taśmy toru napędowego. Praca przenośników liniowych jest sterowana przez jeden sterownik PLC S7-300 z dołączonymi poprzez sieć ASi urządzeniami wykonawczymi i czujnikami.

Nadzór nad pracą całości podsystemu MPS506 jest realizowany centralnie z komputera PC z uruchomioną specjalizowaną aplikacją programu Windows Control Center (WinCC) – profesjonalnego programu SCADA firmy Siemens. Sterowniki wszystkich stanowisk MPS połączone są do tego celu siecią Profibus.

Kolejnym stanowiskiem przeznaczonym do realizacji złożonych zadań dydaktycznych z zakresu mechatroniki jest MPS PA Compact Workstation.

MPS PA Compact Workstation

Stanowisko to służy do regulacji procesów ciągłych. Regulacji mogą podlegać cztery wielkości: poziom wody, natężenie przepływu wody, temperatura wody oraz ciśnienie powietrza w zbiorniku zamkniętym. Urządzeniem spełniającym funkcję regulatora jest sterownik PLC S7-300 firmy Siemens. Dołączenie do sterownika sygnałów pomiarowych wszystkich czterech wymienionych wyżej wielkości oraz kilku urządzeń wykonawczych umożliwia swobodny wybór struktury algorytmu regulacji: od najprostszej regulacji jednopętlowej do dowolnej kombinacji regulacji skrośnych wszystkich zmiennych. Wykorzystanie sterownika PLC umożliwia też klasyczną regulację PID jak i zastosowanie nowoczesnych algorytmów predykcyjnych, sieci neuronowych, funkcji rozmytych itp. Programowanie sterownika, wizualizację przebiegu regulacji oraz symulację działania obiektu wraz z regulatorem umożliwia specjalizowany program dydaktyczny FluidLab.

Praktyczne zadania z zakresu robotyki umożliwiają stanowiska ze swobodnie programowanymi robotami firmy Mitsubishi, z których każdy współpracuje z określonym zestawem urządzeń pomocniczych. Możliwe jest współdziałanie robotów dzięki połączeniu ich sterowników siecią Profibus lub CCLink.

Podsumowaniem powiązania funkcji dydaktycznych z praktyką przemysłową są stanowiska profesjonalnych obrabiarek CNC: tokarki – Turn250 i frezarki – Mill250 firmy EMCO. Obrabiarki te są również, jak ich mniejsze odpowiedniki z zestawu MicroFMS, wyposażone w możliwość elastycznego wyboru systemu sterowania.

Dopełnieniem wyposażenia sprzętowego w zakresie uczenia się mechatroniki jest specjalistyczne oprogramowanie.

Wszystkie sterowniki PLC firmy Siemens mogą być programowane, nadzorowane i diagnozowane przez profesjonalne oprogramowanie STEP7 Simatic Manager. Nadzór nad przebiegiem procesu w zestawie MPS506 oraz na stanowisku MPS PA Compact Workstation umożliwia przemysłowy system SCADA, również firmy Siemens, WinCC. Programowanie sterownika stanowiska MPS PA Compact Workstation, wizualizację przebiegu regulacji oraz symulację działania obiektu wraz z regulatorem umożliwia specjalizowany program dydaktyczny FluidLab firmy Festo. Programowanie robotów, symulacja ich pracy, a także symulacja pracy poszczególnych stanowisk oraz wybranych zestawów stanowisk systemu MPS jest możliwa dzięki rozbudowanemu środowisku programowemu CIROS firmy Festo. Możliwe jest również profesjonalne projektowanie oraz symulacja pracy układów pneumatycznych i hydraulicznych. Umożliwia to bogaty w funkcje program dydaktyczno-przemysłowy FluidSim (w wersji P i H) firmy Festo. Najbardziej rozbudowanym środowiskiem programowym jest Mechatronic Assistant przeznaczony do nauki teorii i praktyki praktycznie wszystkich dziedzin z zakresu mechatroniki.