OTWARCIE REGIONALNEGO OŚRODKA EDUKACJI MECHATRONICZNEJ

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, instytucja, w której powstała koncepcja kształcenia mechatronicznego oraz stworzono i wdrożono model edukacji mechatronicznej w formach kształcenia formalnego i pozaformalnego uczniów i osób dorosłych, ma zaszczyt poinformować, że 25 lutego 2011 roku, w siedzibie CENTRUM w Łodzi, przy ul. Kopcińskiego 29 nastąpi uroczyste otwarcie REGIONALNEGO OŚRODKA EDUKACJI MECHATRONICZNEJ, połączone z prezentacją wyposażenia nowoczesnych stacji techniczno-dydaktycznych utworzonych w tym Ośrodku. Początek uroczystości nastąpi o godz. 10.00 w sali 210 (II piętro).

Otwarcie ROEM zostało objęte patronatem honorowym przez:

  • Wojewodę Łódzkiego

  • Prezydenta Miasta Łodzi

  • Łódzkiego Kuratora Oświaty

opieką medialną przez Telewizję Polską  S.A. Oddział w Łodzi

oraz: Gazetę Szkolną, EduFakty, W CENTRUM.

Inicjatywa utworzenia ROEM jest odpowiedzią na zapotrzebowanie firm na pracowników z  bardzo wysokimi kwalifikacjami i umiejętnościami na poziomie interdyscyplinarnym, korzystających w swojej pracy zawodowej z mechatroniki w szerokim ujęciu. Dzięki ROEM możliwy będzie szeroki dostęp wszystkich klientów CENTRUM (uczniów, nauczycieli i osób nie będących nauczycielami) do wysokiej jakości usług kształcenia mechatronicznego z uwzględnieniem wszystkich rodzajów kwalifikacji: ponadzawodowych, ogólnozawodowych, podstawowych dla zawodu i specjalistycznych.

Regionalny Ośrodek Edukacji Mechatronicznej, przedsięwzięcie ze wszech miar innowacyjne, powstał z uwzględnieniem unikatowego w skali kraju wyposażenia techniczno-dydaktycznego stosowanego także w specjalistycznych laboratoriach, reprezentujących najnowsze osiągnięcia techniki i technologii.

Ale ROEM, to nie tylko najnowocześniejsze wyposażenie w zakresie mechatroniki, to także nowoczesny, wytworzony w CENTRUM, model edukacji mechatronicznej wykorzystujący nowe koncepcje i technologie kształcenia zawodowego: system kształcenia modułowego (zadaniowego) oraz technologię e-learningową.

Wyposażenie ROEM, utworzonego na bazie funkcjonujących w CENTRUM pracowni mechatronicznych zostało wzbogacone w wyniku realizacji przez Centrum projektu inwestycyjnego „Doposażenie Pracowni Mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego”  w ramach Osi Priorytetowej V, Działanie V.3 – Infrastruktura Edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.